Biomed 16s Microbiome DNA (Gut Microbiome Test – 16s rRNA)

฿21,950.00

การตรวจวิเคราะห์ชนิดนี้ เป็นการระบุชนิดและปริมาณของจุลินทรีย์ที่อยู่ในลำไส้ การทดสอบนี้มีหลักพื้นฐานอยู่ที่การตรวจลำดับยีนในส่วน 16s rRNA ของจุลินทรีย์ ซึ่งเป็นส่วนที่มีความหลากหลายอย่างมาก ทำให้สามารถจำแนกชนิดจุลินทรีย์ได้  โดยในการทดสอบจะทำให้ทราบถึงความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายของจุลินทรีย์ เพื่อหาความเสี่ยงหรือสาเหตุของโรคหรืออาการสำคัญๆ ได้แก่ โรคอ้วน การเผาผลาญบกพร่อง โรคท้องผูก โรคท้องเสีย โรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจและผิวหนังอักเสบ

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรา ทาง Line OA @biomedtechth สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงิน

Next Generation Sequencing (NGS) เป็นวิธีตรวจลำดับยีนที่พัฒนาขึ้นมาจาก First Generation Sequencing สามารถตรวจลำดับยีนจำนวนมากได้พร้อมกัน โดยข้อมูลที่ได้จากการตรวจ จะถูกนำไปวิเคราะห์ เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างชนิด/ปริมาณของจุลินทรีย์ในลำไส้ กับ ความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ

จุดแข็งหลัก คือ สามารถตรวจวัดความสมบูรณ์เชิงเปรียบเทียบของแบคทีเรียมากชนิดได้ทันทีได้เพียงแค่หนึ่งครั้ง ซึ่งข้อมูลนี้ช่วยให้สรุปข้อมูลที่ค่อนข้างครบถ้วนของการวิเคราะห์สุขภาพระบบย่อยอาหารได้ โดยสิ่งที่รวมอยู่ในรายงาน คือ

RICHNESS AND DIVERSITY

ในการทดสอบถึงความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายของจุลินทรีย์ โดยเฉพาะในระบบลำไส้นั้น จะชี้ให้เห็นถึงความสมดุลซึ่งมีผลสำคัญในการรักษาสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

RELATIONSHIP BETWEEN FIVE MAJOR SYMPTOMS AND MICROBIAL FLORA

ผู้เชี่ยวชาญของเราจะวิเคราะห์จุลินทรีย์เพื่อหาความเสี่ยงหรือสาเหตุของโรคหรืออาการสำคัญๆ ได้แก่ โรคอ้วน การเผาผลาญบกพร่อง โรคท้องผูก โรคท้องเสีย โรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจและผิวหนังอักเสบ

การตรวจในลักษณะนี้ เป็นการตรวจแบบภาพกว้าง ครอบคลุมหลาย genus มากกว่า RT-qPCR แต่กินเวลานาน และไม่ได้เจาะลึกถึง species แบบ RT-qPCR ด้วยเหตุผลนี้ และด้วยปัจจัยด้านค่าใช้จ่าย การตรวจแบบ 16s จึงเป็นที่นิยมในด้านการวิจัยมากกว่าเชิงพาณิชย์

ระยะเวลาวิเคราะห์ผล 6-8 สัปดาห์

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า